0

Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Quy định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp - Theo Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ban hành ngày 28/5/2007, Chính phủ quy định: nước thải từ hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp, từ các hộ thoát nước đơn lẻ xả ra nguồn tiếp nhận cũng như nước thải từ các hộ thoát nước xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp phải bảo đảm các quy chuẩn môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định…

 • Đối với các khu công nghiệp, đô thị mới hình thành, phải quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng. Các đô thị đã có hệ thống thoát nước thì tùy điều kiện cụ thể của từng đô thị để nghiên cứu tổ chức quy hoạch thoát nước chung, riêng hoặc nửa riêng…
   
  nghi-dinh-88-2007-nd-cp-chinh-phu

  Tất cả các hộ thoát nước xả nước thải vào hệ thống thoát nước có nghĩa vụ trả phí thoát nước theo quy định. Phương án tính phí thoát nước được xác định trên nguyên tắc hướng tới thu hồi chi phí để duy trì dịch vụ thoát nước mưa và nước thải. Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải thu phí được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ tính theo hóa đơn tiền nước.
   

  Nếu không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 4m3/người/tháng… Việc thiết kế và xây dựng các điểm xả phải bảo đảm chống xâm nhập ngược từ nguồn tiếp nhận và ngập úng đô thị. Các đơn vị thoát nước có trách nhiệm quản lý cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương, thoát nước và các cống chính, cống thu gom nước thải, nước mưa…

  Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  Xem chi tiết Nghị định 88/2007/NĐ-CP tại đây

Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009