0

Công bố giá nắp hố ga, song thoát nước tại Hà nội Quý III -2017

Giá nắp hố ga, song thoát nước trong công bố được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố và giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố, đã bao gồm các loại thuế, phí và chưa bao gồm thuế VAT.

 • Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
   
  Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 01/01/2012
   
  Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng
   
  Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
   
  Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng.  Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
   
  Liên Sở Xây dựng – Tài chính TP.Hà Nội. Công bố giá VLXD trên địa bàn thành phố trong Quý III/2017.
   
  Theo đó,
   
  – Giá nắp hố ga, song thoát nước trong công bố  được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn thành phố và giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm công bố, đã bao gồm các loại thuế, phí và chưa bao gồm thuế VAT.
  – Bảng công bố giá vật liệu là các loại vật liệu phổ biến được công bố hợp quy. Theo quy định làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do thành phố Hà Nội quản lý.
   
  – Trong trường hợp các loại nắp hố ga, song thoát nước có biến động giá so với giá công bố của Liên Sở. Hoặc không có trong công bố giá vật liệu xây dựng của Liên sở . Chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát và tự quyết định giá khi lập dự toán công trình. 
   
  Công bố giá vật liệu xây dựng là cơ sở tham khảo trong việc lập; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
  Phần mềm dự toán eta đã cập nhật giá thông báo vật liệu; Và các thông tư nghị định bộ đơn giá mới
  Chi tiết công bố giá quý III của thành phố Hà Nội TẠI ĐÂY
   
  Công bố giá nắp hố ga 2018
  Công bố giá nắp hố ga


   
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
Logo đối tác
0985 128 009